ශ්‍රී ලංකාවේ වාසිදායකම හොස්ටින් පැකේජ මිල ගණන්

අධ්‍යාපන

ආධුනිකයන් සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.90.00

 • ගිගාබයිට් 1ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 50ක මාසික ප්‍රවේශය
 • රැඳවිය හැකි වෙබ් අඩවි 1
 • දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම් 10
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය

ව්‍යාපාරික

කුඩා ව්‍යාපාර සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.180.00

 • ගිගාබයිට් 1ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 100ක මාසික ප්‍රවේශය
 • රැඳවිය හැකි වෙබ් අඩවි 2
 • දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම් 10
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය

වාණිජ

ව්‍යවසායකයන් සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.270.00

 • ගිගාබයිට් 5ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 200ක මාසික ප්‍රවේශය
 • රැඳවිය හැකි වෙබ් අඩවි 5
 • දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම් 20
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය

විශේෂ

නිර්මාණශීලීන් සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.360.00

 • ගිගාබයිට් 10ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • ගිගාබයිට් 500ක මාසික ප්‍රවේශය
 • රැඳවිය හැකි වෙබ් අඩවි 10
 • දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම් 50
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය

නිදහස්

අභිමතානුකූල අය සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.500.00

 • ගිගාබයිට් 100ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • අසීමිත මාසික ප්‍රවේශය
 • රැඳවිය හැකි වෙබ් අඩවි 1
 • අසීමිත දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම්
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය

අසීමිත

ප්‍රමුඛයන් සඳහා

මාසික ගාස්තුව. රු.1000.00

 • ගිගාබයිට් 200ක ආරක්‍ෂිත හා වේගවත් වෙබ් ඉඩ
 • අසීමිත මාසික ප්‍රවේශය
 • අසීමිත වෙබ් අඩවි
 • අසීමිත දත්ත හා ඊමේල් රැඳවුම්
 • නොමිලේ සයිබර් ප්‍රහාර ආරක්ෂණය
 • නොමිලේ SSL ආරක්‍ෂිත සහතිකය
 • නොමිලේ අන්තර්ජාල වෙබ් අඩවි තැනීමේ මෘදුකාංගය
 • දෛනිකව ඔබගේ දත්ත ආරක්ෂා කිරීමේ මෘදුකාංගය
 • නොමිලේ ස්පෑම් ආරක්ෂණ පද්ධතිය
 • වෙබ් අඩවිය අප වෙත මාරු කිරීම සඳහා උපකාර
 • වර්ඩ්ප්‍රෙස්,ජූම්ලා ඇතුළු 200++ට අධික මෘදුකාංග ක්ෂණික ස්ථාපනය කිරීමේ පහසුකම
 • පැය 24 ජංගම දුරකථන සහය